ETİK KURALLAR

İnsan Hakları Politikası

1. Amaç ve Kapsam

PASİN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterdiği sektörde çalışanları ve iş ilişkisinde olduğu tüm paydaşları için insan haklarına saygılı bir anlayış benimsemekte ve toplum genelinde temel insan haklarının gözetilmesini hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşme İlkelerine uyum gözetmektedir. Bu kapsamda PASİN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. İnsan Hakları Politikası’nı (Politika) oluşturmuştur.

1.1 Politika’ya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Prensipleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri temel oluşturmaktadır.

1.2 Politika başta çalışanlar olmak üzere, iş ortakları, ve tedarikçileri kapsamaktadır. PASİN TEKSTİL VE TİC. LTD.ŞTİ. Politika ’da belirtilen kuralları çalışanlarına yıllık eğitimlerde aktarmaktadır. Çalışanlarının yanı sıra iş ortakları ve tedarikçilerini bu Politika ‘da yer alan prensiplere uyumlu davranmaya teşvik etmek üzere Politika’ yı bildirmekte ve sözleşmelere dahil etmektedir.

1.3 Politika, 01 EKİM 2018 tarihi itibarıyla Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe alınmıştır.

2. İlke, Taahhüt ve İlgili Uygulamalar

Politika kapsamında; PASİN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

2.1 İnsan Haklarına Saygı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak, faaliyet gösterdiği ülkede evrensel insan haklarına saygı göstermekte ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra faaliyet gösterilen ülkelerdeki yerel halkların haklarına Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’ne atıfta bulunarak saygı göstermektedir.

2.2 Fırsat Eşitliği, Farklılıklara ve Çeşitliliğe Saygı Duyma

Ücretlendirme, işe alma, kişisel ve mesleki gelişim gibi insan kaynaklarına ilişkin süreçlerde ve iş ortamında çalışanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, milliyet, yaş, hamilelik, medeni hal, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzer konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergilemekte, bu konularda ayrımcılığa tolerans göstermemektedir. Çalışanlara yönelik yaklaşımını, doğru işe doğru insan prensibiyle yürütürken, çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak süreçleri şeffaflıkla yönetmektedir. Organizasyonel yapılanmanın önemli bir öğesi olan çeşitliliğe saygı duymaktadır.

2.3 Toplu Sözleşme Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü

Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermektedir.

2.4 İfade Özgürlüğü

Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinmektedir.

2.5 Sağlıklı ve Güvenli Çalışma

Tüm çalışanlara, güvenle ve memnuniyetle çalışabilecekleri koşulları ve iş ortamını sağlamayı öncelikli konuları arasında görmektedir ve tüm faaliyetlerinde “sıfır kaza” hedefi doğrultusunda hareket etmektedir. İSG’ye yönelik uluslararası prensiplere ve ulusal kanun ve mevzuatlara tam uyumu gözetmekte; yasal zorunlulukların ötesinde iyi uygulamalar sunmayı taahhüt etmektedir.

2.6 Kötü Muamelenin Engellenmesi

İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha göstermemektedir.

2.7 Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti

Zorla işçi çalıştırmayı ve insan ticaretini kesinlikle yasaklamaktadır.

2.8 Çocuk İşgücü

Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktadır.

2.9 Suç Teşkil Eden Fiiller

Faaliyet gösterilen ülkelerde suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmamaktadır. Bu konuda aynı doğrultuda çalışanlardan da hassasiyet göstermesini beklemektedir.

2.10 Paydaşların Geri Bildirimleri

Politika hakkında paydaşların geri bildirim ve görüşlerine önem vermektedir. Politika ile ilgili geri bildirimler ve olası Politika ihlalleri ve uyumsuzluklar işletme içerisinde açık kapı politikası sistemimiz ile direkt yönetim personeline, dilek ve şikayet kutusu aracılığı ile (0212) 637 69 26 no’lu irtibat numarasından veya info@pasintekstil.com e-posta adresi üzerinden bildirilir.

3. Uyum, İzleme, Denetim ve Raporlama

3.1 İnsan hakları politikası sorumluluğu en üst düzeyde Genel Müdür’e

3.2 Şirket Yönetim Kurulu, insan hakları politikasına, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

3.3 PASİN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.faaliyetlerinde ortaya çıkması muhtemel insan haklarına dair sorunları ve bu sorunlardan en fazla etkilenecek grupları tanımlamakta, insan hakları üzerinde olumsuz bir etki oluşması halinde bu etkileri azaltmaya ve önlemeye çalışmaktadır. İnsan haklarının risk altında olması durumunda yetkililerle iletişime geçerek gerekli önlemler alınır.

3.4 Politika’ya uyum konusunda ihlallerin ihbarı için ihbar edenin kimliğinin saklı tutulacağı bir sistem kuruludur.

3.5 Politika iki yılda bir Etik Kurul tarafından gözden geçirilir ve politikanın uygulanmasının takibi gerçekleştirilir. Paydaşlardan geri bildirim gelmesi durumunda Kurul hızlıca aksiyon alarak Politika’yı gözden geçirir.

4. Politikaya Uyumsuzlukların Çözümlenmesi

4.1 Politika kapsamında PASİN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri resmi şikâyet mekanizmaları geliştirilmektedir.

4.2 Etik Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak, uzmanlardan faydalanabilir. Soruşturma esnasında Etik Kurul tarafından istenen tüm bilgi ve belgeler kurula verilir. Tüm çalışanlar Etik Kurula bu anlamda yardımcı olmak durumundadır.

Politika kapsamında endişelerini bildiren herhangi bir çalışana karşı misillemede bulunulmaz ve gizliliği koruyan süreçlerle bildirimler ele alınır. Politika’ya uyulmaması disiplin cezası veya cezai uygulamayla sonuçlanabilir.

5. Yürürlük

Politika, 01 EKİM 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

6. Kamuyu Bilgilendirme

Politika’nın tüm paydaşlara ve kamuya açıklanması zorunludur. Politika tüm çalışanlar iş ortakları, tedarikçiler ve kamuyla paylaşılmıştır. Politika’ da herhangi bir değişikliğe gidilmesi durumunda da aynı yükümlülükler geçerlidir.

Sosyal Uygunluk Politikası

PASİN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. olarak;

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 • Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
 • Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
 • Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Etik İş Davranışı
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
 • Yabancı Uyruklu Çalışanlar
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller
 • İşe Alma ve İstihdam
 • İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 • İş ve İşçi Disiplini
 • Çevrenin Korunması

1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma) 

İşletmemiz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapamaz. İşletmemizdeki çalışma esasları gönüllülük esasında dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşletmemizde hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaş dikkate alınır.

3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşletmemiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. İşletmemiz için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

4. Etik İş Davranışı

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.

5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

İşletmemiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar desteklenir.

6. Sağlık ve Güvenlik

İşletmemiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. İşletmemizde, şiddetin, tacizin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. İşletmemizde yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.

7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

İşletmemiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar.

Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

8. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

İşletmemizde, yasalarımıza uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.

9. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Haftada beş gün çalışan personele iki gün hafta tatili verilir.

10. İşe Alma ve İstihdam

İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ve Fazla Çalışma Muvafakatnamesi “imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışan verilir, oryantasyon eğitimi ile işletmemiz ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

12. İş ve İşçi Disiplini

İşletmemiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.

13. Çevrenin Korunması

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.

Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. İşletmemizin sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, şirket performansımızın değerlenmesinde önemli bir kıstas olarak dikkate alırız. Bu politika belgesi, PASİN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.’in daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.